VK

Mgr. Ing. Vojtěch Kment

VK

Propojuji informační technologie a právo

Výhody mé zároveň počítačové i právní znalosti pro právo ICT:

Vidím obsah břehů i zázemí obou disciplin současně, což mi umožňuje jevy z různých břehů vhodně spojovat. Spatřuji a proto i kvalitněji a rychleji posuzuji vliv požadavků z jedné discipliny na disciplinu druhou. ICT právo:

1. Je víceoborové (obchodní, správní, ale i občanské, mezinárodní, trestní aj. právo) s potřebou sjednotit řešení v právní úvaze okolo jednotícího prvku ICT, což pro jiné právníky může být obtížné a pro právní laiky je nemožné.

2. Vyžaduje i oborovou multidisciplinaritu, tj. znalosti mimo právo: např. sw/hw produkty, technologie a standardy, organizace a ekonomie.

3. Právní instituty vyhledané analogií nebo účelem potřebují odhalit technickou podstatu řešení vůči podstatám možných právních úprav.

4. Při požadavku plné právní jistoty vyžaduje zvolit odpovídající realizační řešení.

5. Čelí tlaku technické reality. Vyžaduje technické znalosti pro vyhnutí se konfliktům mezi právem a přírodními zákony:

 • vyhnutí se ukládání povinností nemožných nebo nemožnosti se blížících (např. vyplývajících i jen nepřímo technicko-organizačně-ekonomicko-personálně), anebo
 • nalezení způsobu realizace zdánlivě nemožných povinností.

Absolvoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (r. 2011) a obor Elektronických počítačů na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze (r. 1988). Pracuji plynně v angličtině, v němčině čtu odborné texty.

Považuji se za experta v oblastech elektronického podpisu, počítačové bezpečnosti, PKI a elektronických dokumentů.

Jsem autorem mnoha publikací a článků z těchto oblastí a příležitostně i přednáším na odborných konferencích.

Během své kariéry týkající se odvětví IT jsem poskytoval služby pro podniky a organizace z mnoha oborů, včetně bank, telekomunikačních operátorů, výrobců, dopravních společností, energetických společností a dalších.

Rovněž jsem se zúčastnil na nasazování technologií elektronického podpisu ve velkých správních úřadech a vyvinul svou jedinečnou metodologii: "Nasazení elektronického podpisu ve větší organizaci, 2011, CS".

Vedle zmíněných poskytuji poradenství tématik, které vyžadují hluboké a interdisciplinární znalosti IT i práva, včetně nasazování IT se zcela novými druhy technologií a agend.

 

Služby

Jsem počítačový inženýr a právník, s pokrytím obou profesí v jediné osobě. Můžete si mne najmout pro konzultace a někdy i pro vedení projektů:

Služby technické nebo organizační povahy:

 • nasazení elektronického podpisu a elektronických dokumentů v organizaci,
 • vytváření vnitřních předpisů, vč. návrhů obchodních/pracovních postupů zaměstnanců aj. osob,
 • PKI nebo jiné metody počítačové bezpečnosti,
 • analýza pro zadání IT - včasné podchycení potřebných právních aspektů systémů,
 • organizace nasazení ICT - příprava způsobu nasazení a dohled nad ním,
 • IT, právo a standardy (normalizace),
 • „překladatel‟ mezi Vašimi právníky a technology ICT (vývojáři, integrátoři, správci), na straně odběratele, nebo dodavatele,
 • jiné zvláštní potřeby.

Právo obchodní, správní a právo ICT pro činnosti:

 • Dodávky informačních systémů, software a ICT služeb.
 • Veřejné zakázky.
 • Ochrana duševního vlastnictví (autorská práva, domény, software, databáze...).
 • Cloudové služby a outsourcing.
 • Corporate governance nebo organizace procesů veřejné správy.
 • Regulace informačních a komunikačních služeb.
 • Elektronické transakce (elektronický podpis, autentizace, egovernment...).
 • Bezpečnost (osobní údaje, utajované skutečnosti ...).
 • Energetické a telekomunikační sítě.
 • Spory (soudní, arbitráž domácí i mezinárodní, ev. jiné ADR).

Pozn.: plnění charakteru právních služeb lze poskytovat pouze ve spojení s advokátní kanceláří nebo v jiném právně přípustném vztahu.

 

 

Ukázky

Níže uvedená díla vznikla z činností v oblasti mé kompetence. Při vytváření písemností sleduji užitečnost a respektuji druh čtenáře.

Report

Jinak a lépe: Návrh nového pohledu na český e-government (Článek - 13. 6. 2014)
V tomto článku představuji jiný výchozí koncept e-governmentu, než který se v ČR zatím realizoval, tedy jiný než ten, jehož pokračování předpokládá i materiál Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 2014+ vytvářený Ministerstvem vnitra.

Volba prezidenta v úzkých

Magazín pro 6,7 % (067.cz) – článek

Report

NOVÝ KONCEPT E-GOVERNMENTU PRO ČR (Executive Summary); 6/2014
Popis nového konceptu „eDokument – ePodpis – eSpis“ pro eGovernment.
Architektura, která přímo umožňuje plně elektronické zpracování jednotlivých správních řízení účastníků, kontrolu a přezkum řízení. Srovnání s jinými dosud navrhovanými koncepcemi eGovernmentu v ČR, význam a dopady nové architektury na dosud vytvořené prvky a projekty.

Opinion on eIAS Regulation Proposal

Dokument (česky, 8 stránek).

MUNI PRESS

Členění vnitřních předpisů pro teorii i praxi (2013), Časopis pro právní vědu a praxi, MUNIPRESS, ročník XXI, číslo 1/2013, v procesu vydání. Odborný článek v recenzovaném právnickém časopise na téma druhů vnitřních předpisů, možností jejich klasifikace a dopadu těchto vlastností na pravidla jejich tvorby a použití.

Časopis pro právní vědu a praxi, číslo 1/2013

Číslo 1/2013, ss. 75-83.

Report

Opinion/Statement on the Proposal for an eIAS Regulation (of the European Parliament and of the Council on the Electronic Identification and Trust Services ...), 4.6.2012 COM(2012) 238 final 2012/0146 (COD) Version, document dated: 15th Oct 2012 & Proofread/Edited on 11th Dec. Stanovisko k návrhu nařízení iEAS (anglické znění).

Opinion on eIAS Regulation Proposal

Document (English, 19 pages).

HN Dialog / Blog

Volba prezidenta v úzkých (12/2012). Petiční archy byly nepřezkoumatelně přerovnány.
Příklad projektu IT s negativními následky, ve kterém nebyly správně propojeny požadavky na IT právního charakteru do implementace vytvořeného systému.

Volba prezidenta v úzkých

Blogpost na ihned.cz

Report

Nasazení elektronického podpisu v organizaci (2010).
Metodický (projektový) přístup k nasazení elektronického podpisu ve srovnání s (běžnou) intuitivní praxí.

Nasazení elektronického podpisu v organizaci

Zkrácená verze (40 stran).

PF UK logo

Význam a použití Terms of Reference v rozhodčím řízení před Mezinárodním rozhodčím soudem při Mezinárodní obchodní komoře v Paříži (2009).
Rozbor provedení procesního aspektu, tvorby dokumentu Terms of Reference, který je unikátní u ICA ICC.

Nasazení elektronického podpisu v organizaci

Dokument (40 stran).

Elektronický podpis: prameny a zdroje know-how

Infrastruktura e-podpisu: Zdroje a prameny know-how - prezentace (2009).
Prameny a zdroje know-how v 1) Právním řádu České republiky. 2) Kryptologii. 3) Technických normách, specifikacích a doporučeních. 4) Implementaci IT - nabídky služeb a produktů na trhu.

Slideshare prezentace

Prezentace (29 slajdů).

Prezentace_ikona

Infrastruktura e-podpisu pro e-dokumenty navazující na datové schránky - prezentace (2009).
Spuštění provozu datových schránek způsobí masový přenos elektronických dokumentů. Pro vytváření elektronických podpisů těchto dokumentů je potřebná infrastruktura elektronického podpisu v úřadech aj. orgánech veřejné moci.

Slideshare prezentace

Prezentace (35 slajdů).

Elektronický podpis v ČR

Elektronický podpis v ČR (2006).
Studie rozsahu 550+ stran know-how o elektronickém podpisu v ČR (10/2006), obsahující ucelené multidisciplinární informace ze 4 oborů (implementace a služby IT, normalizace, kryptologie, právo).

Pro rychlou orientace v teorii, standardech a technologiích.
Určena pro vedoucí aj. pracovníky oddělení IT v organizacích (úřadech, společnostech), které hodlají implementovat elektronický podpis ve své organizaci.
Výklad rešerše činnosti více než 20 organizací, stovek standardů a jednotek desítek tisíc stran dokumentů.
Obsahuje 18 kapitol, 85+ obrázků, 100+ tabulek určených pro pro vedení, oddělení IT, vývojáře aj. specialisty.

Elektronický podpis v ČR - OBSAH

Obsah (23 stran).

Elektronický podpis v ČR - 1.-2. kapitola

1.-2. kapitola (15 stran).

Fonts from Typekit

© 2014 Vojtěch Kment

Původní website vkc.cz